ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ


Μικτά Έσοδα

Πωλήσεις προϊόντων 2006-2015

Πωλήσεις μονάδων τηλεπικοινωνιών 2006-2015

Πωλήσεις εξωτερικών μονάδων/χρόνο (τεμάχια)